คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คลิกที่นี้

Advertisements

แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ป.1-3

คลิกที่นี้

กิจกรรมสะเต็ม ป.1-3

คลิกที่นี้

คู่มือสะเต็ม ป.1-3

คลิกที่นี้

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

คลิกที่นี้

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ

คลิกที่นี้

บทอ่านสำหรับนักเรียน ป.3

คลิกที่นี้